Mapa strony | Newsletter

Księgozbiór

Księgozbiór strony Temida i Klio – Historia Prawa zawiera elektroniczne wersje książek i artykułów o tematyce historyczno – prawnej. Zamieszczono tu przede wszystkim publikacje starsze, które nie są już chronione majątkowymi prawami autorskimi, albo które nigdy takowymi prawami chronione nie były.

Rozpowszechniane e-booki zostały wykonane w formacie pdf (Portable Document Format). Sporządzono je poprzez zeskanowanie treści z wydawnictw tradycyjnych, wklejenie owych zeskanowanych fragmentów tekstu do edytora tekstu, a następnie przekształcenie pliku stworzonego w edytorze tekstu na plik pdf. Na skutek wykorzystania w procesie digitalizacji wspominanych wcześniej skanów książek i artykułów łatwiejsze będzie ich cytowanie w pracach naukowych, albowiem każda opublikowana tu rozprawa stanowi fotograficzną kopię źródła, z którego powstała. Dzięki temu cytujący może się powołać na tradycyjne wydanie, z którego sporządzono wersję elektroniczną, bez konieczności odwoływania się w przypisach do niniejszej strony internetowej.

Prosimy o zapisanie się do naszego newslettera, ponieważ dzięki temu będą Państwo na bieżąco informowani o aktualizacjach bazy bibliograficznej.

A. S. - Dziełko Prawodawstwa Cywilnego w materyach Prawa ważnych i trudnych

Warszawa 1822

ABRAHAM Władysław - Organizacya Kościoła w Polsce do połowy wieku XII

Lwów 1893

BANDTKIE - STĘŻYŃSKI Jan Wincenty - O prawie i sądownictwie karzącém w dawnej Polsce

wyd. HEYLMAN August, [w:] August HEYLMAN, Rozprawy o prawie i sądownictwie karzącém i o urzędach, w dawnej Polsce, Warszawa 1868

BANDTKIE - STĘŻYŃSKI Jan Wincenty - O urzędach dawnych

wyd. HEYLMAN August, [w:] August HEYLMAN, Rozprawy o prawie i sądownictwie karzącém i o urzędach, w dawnej Polsce, Warszawa 1868

BENIS Artur - Ochrona praw autorskich w dawnej Polsce

[w:] Pamiętnik Słuchaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1887

BERNSTEIN Mieczysław - Poprawa I. Statutu litewskiego 1531 - 1538 r.

[w:] Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne, Rocznik XV: 1914, zeszyt 1 - 4

BETT Józef - Znaczenie §. 1019 k. c. w przedmiocie umów na korzyść osób trzecich

[w:] Pamiętnik Słuchaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1887

BYSTRZONOWSKI K. - Rys Ustawodawstwa Austryjackiego w sprawie zaopatrzenia ubogich

[w:] Pamiętnik Słuchaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1887

CHMIEL Adam, LATKOWSKI Julijusz - Przyczynki do chronologii Nestora

[w:] Pamiętnik Słuchaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1887

DUNIN Karol - Romuald Hube (1803 - 1890). Studyum biograficzno - bibliograficzne

[w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom I, Warszawa 1905

FEINTUCH Marcin - O woźnych sądowych w Wielkopolsce w XIV i początkach XV wieku

[w:] Pamiętnik Słuchaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1887

GERBER Carl Friderich von - System des deutschen Privatrechts

Jena 1878

HUBE Józef - Geschichtliche Darstellung der Erbfolgerechte der Slaven

Poznań 1836

HUBE Józef - Wywód praw spadkowych słowiańskich

Warszawa 1832

HUBE Karol - O instytucyi hipotecznéj w Polsce

Kraków 1840

HUBE Karol - O instytucyi hypotecznéj w Królestwie Polskiém. Część 1

Warszwa 1869

HUBE Karol - O poszlinach i podatjach sudebnych w raznych gosudrstwach ewropejskich

Petersburg 1859

HUBE Romuald - Dwa rękopisy średniowiecznego zbioru praw kościelnych gnieźnieński i krakowski

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom II, Warszawa 1905

HUBE Romuald - Kilka aktów oryginalnych sądowych z wieku XIV i XV

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom II, Warszawa 1905

HUBE Romuald - Kilka uwag nad artykułem O jurysprudencyi umieszczonym w Bibliotece Warszawskiej

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom I, Warszawa 1905

HUBE Romuald - Kodeks cywilny włoski

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom I, Warszawa 1905

HUBE Romuald - Kodeks Czarnogórza

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom I, Warszawa 1905

HUBE Romuald - Kodeks dyplomatyczny Tyniecki

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom II, Warszawa 1905

HUBE Romuald - Krótki rys historyi literatury prawa

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom I, Warszawa 1905

HUBE Romuald - Księgi ziemskie i grodzkie wieku XIV w Polsce

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom II, Warszawa 1905

HUBE Romuald - Mniemany statut króla Aleksandra o legitymacyi dzieci

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom II, Warszawa 1905

HUBE Romuald - Niektóre uwagi nad historyą nauki prawa

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom I, Warszawa 1905

HUBE Romuald - O datach nadawanych statutom Kazimierza Wielkiego

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom II, Warszawa 1905

HUBE Romuald - O dawnych pisarzach prawa karnego w Polsce

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom I, Warszawa 1905

HUBE Romuald - O dawnych statutach synodalnych polskich dotąd nie wydanych

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom II, Warszawa 1905

HUBE Romuald - O formułach sirmondzkich

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom I, Warszawa 1905

HUBE Romuald - O stanie nauki prawa w naszych czasach

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom I, Warszawa 1905

HUBE Romuald - O starożytnych zbiorach praw czeskich

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom I, Warszawa 1905

HUBE Romuald - O teoryach prawa kryminalnego

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom I, Warszawa 1905

HUBE Romuald - O znaczeniu prawa rzymskiego i rzymsko - bizantyjskiego u narodów słowiańskich

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom I, Warszawa 1905

HUBE Romuald - Pokora podług praw polskich i czeskich

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom I, Warszawa 1905

HUBE Romuald - Postępowanie sądowe w Czechach. Rękopis z XV wieku

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom I, Warszawa 1905

HUBE Romuald - Prawo burgundzkie, historya jego powstania i ocenienie nowej jego edycyi

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom I, Warszawa 1905

HUBE Romuald - Prawo polskie w wieku trzynastym

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom II, Warszawa 1905

HUBE Romuald - Prawo salickie podług tekstu rękopisu Biblioteki Głównej warszawskiej

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom I, Warszawa 1905

HUBE Romuald - Przyczynek do objaśnienia historyi statutu wiślickiego

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom II, Warszawa 1905

HUBE Romuald - Przywilej żydowski Bolesława i jego potwierdzenia

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom II, Warszawa 1905

HUBE Romuald - Roty przysiąg krakowskich z końca wieku XIV

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom II, Warszawa 1905

HUBE Romuald - Statut wartski Władysława Jagiełły

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom II, Warszawa 1905

HUBE Romuald - Statuty nieszawskie

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom II, Warszawa 1905

HUBE Romuald - Statuty ziemi krakowskiej

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom II, Warszawa 1905

HUBE Romuald - Uwagi nad systematem kodeksu cywilnego francuskiego

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom I, Warszawa 1905

HUBE Romuald - Wiadomość o sądach Bożych, czyli ordaliach w dawnej Polsce. Z rękopisu biblioteki miejskiej Elbląskiej

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom II, Warszawa 1905

HUBE Romuald - Wrożda, wrożba i pokora

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom I, Warszawa 1905

HUBE Romuald - Wyrok lwowski roku 1421

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom II, Warszawa 1905

HUBE Romuald - Wywód prawodawstwa polskiego cywilnego i kryminalnego aż do czasów jagielońskich

wyd. DUNIN Karol, [w:] Karol DUNIN, Romualda Hubego pisma. Tom II, Warszawa 1905

KONECZNY Feliks - Kaźmierz Wielki protektorem kościoła ryskiego

[w:] Pamiętnik Słuchaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1887

KRZYMUSKI Edmund - O odpowiedzialności karnej zwierząt

[w:] Niwa, Rok XI, Tom XXI: 1882

LEWKO Jacek - Dowodzenie w średniowiecznym procesie polskim w świetle Najstarszego Zwodu Prawa Polskiego i Statutów Kazimierza Wielkiego

LEWKO Jacek - Prawo karne w III Statucie Litewskim (Zarys problematyki)

ŁOZIŃSKI Bronisław - Infamia. Studyum prawno - społeczne

Lwów 1897

MŁYNARSKI Tomasz - Pojęcie usiłowania wedle Statutu Litewskiego III z r. 1588

[w:] Ateneum Wileńskie, Rok I: 1923, numer 3 - 4

PTASZYCKI Stanisław - Konfederacja Warszawska roku 1573 w trzecim Statucie Litewskim

[w:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterechsetnej rocznicy wydania Pierwszego Statutu Litewskiego, red. Stefan EHRENKREUTZ, Rozprawy Wydziału III Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, Tom VIII, Wilno 1935

PTASZYCKI Stanisław - Pierwsze wydanie trzeciego Statutu Litewskiego i jego przeróbki

Wilno s. a.

Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego

Wilno 1819

Uwagi:
III Statut Litewski z 1588 r.

Wydanie zawiera także:
- Przywilej króla Augusta III Sasa na druk III Statutu Litewskiego, wydany w Warszawie, w dniu 18 września 1744 r.;
- Przywilej króla Jana III Sobieskiego na druk III Statutu Litewskiego, wydany w Wilanowie, w dniu 2 maja 1691 r.;
- Przywilej króla Zygmunta III Wazy na druk III Statutu Litewskiego, wydany w Krakowie, w dniu 11 lutego 1588 r.;
- Przywilej króla Zygmunta III Wazy zatwierdzający III Statut Litewski, wydany w Krakowie, w dniu 28 stycznia 1588 r.;
- Summariusze Niektórych Konstytucyi Wielkiego Księstwa Litewskiego;
- Summariusz Konstytucyi Seymu Warszawskiego Roku 1786;
- Trybunał Obywatelom Wielkiego Księstwa Litewskiego na Seymie Warszawskim dany Roku Tysiąc Pięćset ośmdziesiątego Pierwszego;
- Porządek sądzenia spraw w Trybunale W. X. Lit. z Konstytucyi Seymowych, z Koekwacyi Praw W. X. Lit. z Koroną Polską, i z Statutu W. X. Lit. zebrany i opisany Roku 1699 Miesiąca Maja siódmego dnia;
- Coaequatio Jurium Stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego z Koroną Polską;

WRÓBLEWSKI Bronisław - Penologja. Socjologja kar. Tom I

Wilno 1926

WRÓBLEWSKI Bronisław - Penologja. Socjologja kar. Tom II

Wilno 1926

WŠETEČKA Romuald - Rady Kalimachowe

[w:] Pamiętnik Słuchaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1887